Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Gwarancja

OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI

 1.  DEFINICJE
  1. Gwarant – Duraturn Europe Sp. z o.o. 44-193 Knurów ul. Zwycięstwa 40 NIP:9691617238 Regon: 363746971
  2. Wyrób – produkt sprzedawany przez Gwaranta
  3. Sprzedawca – przedsiębiorca zajmujący się sprzedażą Wyrobów.
  4. Kupujący – osoba fzyczna nabywająca Wyrób na cele niezwiązane bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. ZAKRES I TERMIN GWARANCJI
  1. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady Wyrobu powstałe z przyczyn tkwiących w Wyrobie ( za które uważa się m.in. zastosowanie wadliwych materiałów, błędy produkcyjne i błędy konstrukcyjne)
  2. Z tytułu gwarancji Kupujący uzyskuje prawo do bezpłatnej naprawy Wyrobu, o ile wady Wyrobu ujawnią się w okresie gwarancji.
  3. W przypadku stwierdzenia przez Gwaranta braku możliwości naprawy Wyrobu Kupującemu przysługiwać będzie prawo wymiany Wyrobu na nowy. W przypadku zakończenia produkcji reklamowanego Wyrobu Kupującemu przysługiwać będzie dodatkowe prawo wymiany Wyrobu na inny model wskazany przez Gwaranta.
  4. Gwarancja na Wyrób udzielana jest na okres:
   1. -dla Materacy 10 lat
   2. -dla pozostałych produktów 2 lata
   liczony od momentu wydania Wyrobu Kupującemu
  5. Gwarancja obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. WARUNKI SKORZYSTANIA Z GWARANCJI
  1. Przedstawienie przez Kupującego karty gwarancyjnej Wyrobu i uprawdopodobnienie okoliczności jego zakupu (przedstawienie np. paragonu, faktury, protokołu odbioru Wyrobu itd.).
  2. Stosowanie się przez Kupującego do zaleceń zawartych w: - karcie gwarancyjnej, - instrukcji obsługi (określającej zasady użytkowania i konserwacji Wyrobu), - specyfkacji Wyrobu.
 4. GWARANCJA NIE OBEJMUJE:
  1. Wad Wyrobu wynikłych z nieprzestrzegania przez Kupującego instrukcji obsługi (określającej zasady użytkowania i konserwacji Wyrobu) i specyfkacji Wyrobu.
  2. Wad Wyrobu wynikłych z nieodpowiedniego jego przechowywania i transportu przez Kupującego.
  3. Zmian naturalnych Wyrobu, powstałych wskutek jego prawidłowego użytkowania (wynikłych z właściwości Wyrobu).
  4. Wad Wyrobu powstałych w wyniku samowolnego dokonywania przeróbek w Wyrobie.
  5. Wad Wyrobu powstałych w wyniku zdjęcia pokrowca niepralnego.
  6. Wad Wyrobu ze względu na niewłaściwe dobraną przez Kupującego twardość materaca.
  7. Szkód dodatkowych i pobocznych.
 5. ZGŁOSZENIE REKLAMACJI
  1. W przypadku wystąpienia wady w Wyrobie, Kupujący proszony jest zgłosić reklamację z tytułu gwarancji u Sprzedawcy, u którego zakupił Wyrób. Zgłoszenie powinno być dokonane niezwłocznie, najlepiej w terminie 14 dni od dnia dostrzeżenia wady. W przypadku zaprzestania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę, Kupujący proszony jest o zgłoszenie wady bezpośrednio Gwarantowi.
  2. Zaleca się zaprzestanie użytkowania reklamowanego Wyrobu.
  3. W momencie składania reklamacji Kupujący zobowiązany jest przedstawić kartę gwarancyjną Wyrobu i uprawdopodobnić okoliczności zakupu Wyrobu.
  4. Zgłoszenie reklamacyjne powinno mieć formę pisemną i zawierać: tytuł („Zgłoszenie reklamacji z tytułu gwarancji”), dane osobowe Kupującego (imię, nazwisko, adres do korespondencji, telefon, e-mail), dane Sprzedawcy, opis reklamowanego Wyrobu (m.in. nazwa, model), określenie daty zakupu Wyrobu, określenie ceny zakupu Wyrobu, określenie daty stwierdzenia wady, opis okoliczności stwierdzenia wady, dokładny opis wady, opis okoliczności użytkowania Wyrobu, żądanie Kupującego, opis stanu Wyrobu na moment przekazywania go do reklamacji. Kupujący, składając reklamację może skorzystać z Wzoru formularza zgłoszenia reklamacyjnego udostępnianego przez Sprzedawcę lub Gwaranta na stronie internetowej www.vankopper.com
  5. W celu zapewnienia odpowiedniego zasobu informacji potrzebnego do właściwej oceny zgłaszanej wady Wyrobu, uprasza się Kupującego o udokumentowania wady Wyrobu za pomocą zdjęć i załączenie ich do zgłoszenia reklamacyjnego.
  6. W przypadku niemożności oceny zasadności reklamacji na podstawie dostarczonych zdjęć, Gwarant w ramach postępowania reklamacyjnego może zażądać dostarczenia mu Wyrobu m.in. w celu przeprowadzenia oględzin, o ile Kupujący nie dostarczył wcześniej Wyrobu Sprzedawcy lub Gwarantowi. Oględziny są przeprowadzane w siedzibie Gwaranta.
  7. Kupujący zobowiązany jest do właściwego zabezpieczenia Wyrobu na czas transportu i jego oznaczenia na opakowaniu w sposób jednoznacznie identyfkujący reklamację (np. oznaczenie Kupującego, nr zgłoszenia reklamacyjnego według ewidencji Gwaranta lub Sprzedawcy, nazwa Sprzedawcy).
  8. Reklamowany Wyrób powinien być dostarczony Sprzedawcy lub Gwarantowi czysty i suchy oraz w ogólnym stanie higienicznym umożliwiającym dokonanie oględzin Wyrobu.
  9. Reklamowany Wyrób Kupujący może dostarczyć Sprzedawcy lub Gwarantowi – na koszt Gwaranta – za pośrednictwem przedstawiciela Gwaranta lub frmy kurierskiej obsługującej Gwaranta. W przypadku chęci skorzystania przez Kupującego z transportu Gwaranta, Kupujący proszony jest o kontakt ze Sprzedawcą lub Gwarantem w celu umówienia terminu odbioru opakowanego już Wyrobu od Kupującego.
 6. ROZPATRZENIE REKLAMACJI
  1. Gwarant zobowiązany jest wykonać swoje obowiązki wynikające z gwarancji w terminie 28 dni kalendarzowych, licząc od dnia dostarczenia Wyrobu przez Kupującego Sprzedawcy lub Gwarantowi.
  2. Gwarant dołoży wszelkich starań, aby czas ten był jak najkrótszy.
  3. Gwarant nie udostępnia Wyrobu zastępczego na okres wykonywania swoich obowiązków wynikających z gwarancji.
  4. W razie uznania reklamacji i wymiany Wyrobu na wolny od wad, Kupujący zobowiązany jest zwrócić reklamowany Wyrób w stanie kompletnym.
  5. Jeżeli po zakończeniu reklamacji Wyrób nie zostanie odebrany przez Kupującego, Gwarant wezwie pisemnie Kupującego lub w inny uzgodniony z Kupującym sposób do odbioru Wyrobu w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania. Po bezskutecznym upływie terminu Gwarant uprawniony będzie do naliczania opłaty za bezumowne przechowywanie Wyrobu. Przechowanie następuje na koszt i ryzyko Kupującego.
  6. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej
pixel